De bibliotheek helpt uw inwoners bij de digitale overheid

Informatie voor gemeenten

De bibliotheek heeft de burger van uw gemeente veel te bieden. De bibliotheek is een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor iedereen. Het is een plaats voor betrouwbare informatie. En het is een plaats waar mensen geholpen worden en kunnen leren. In de afgelopen jaren heeft het stelsel van openbare bibliotheken een landelijke infrastructuur ingericht, waardoor mensen in de bibliotheek bij hen in de buurt terecht kunnen voor ondersteuning bij het gebruik van digitale overheidszaken. Ze kunnen in de bibliotheek informatie vinden, meedoen aan cursussen en ze kunnen er verder geholpen worden met hun vragen over het digitaal regelen van hun overheidszaken. Maar wist u dat die cursussen ook gaan over de digitale dienstverlening van uw eigen gemeente? Bibliotheken maken daarvoor gebruik van het lesprogramma ‘Digisterker – Werken met de e-overheid’. We vertellen u daar graag meer over …

‘Digisterker Werken met de e-overheid’

Aangifte doen bij de Belastingdienst. Een verhuizing doorgeven aan de gemeente. Huurtoeslag aanvragen. Allemaal zaken die je steeds meer via internet regelt. Vaak is hiervoor ook een DigiD nodig. Dit kan lastig zijn, vooral als je niet zo handig bent met een computer en met internet. Daarom heeft Stichting Digisterker de cursus ‘Werken met de e-overheid’ gemaakt.

De cursist leert in de cursus onder begeleiding van gecertificeerde docenten stap voor stap om steeds meer zelf online met de overheid te regelen. Hoe je informatie kunt vinden bij de overheid. En ook hoe je iets kunt aanvragen, bijvoorbeeld een paspoort bij de gemeente, of zorgtoeslag bij Toeslagen van de Belastingdienst.

Het lesprogramma wordt meestal aangeboden in de vorm van een cursus van meerdere bijeenkomsten. Bij de start van de cursus ontvangen cursisten een werkboek. De cursussen zijn onder begeleiding van gecertificeerde docenten.

Lokaal aanbod in de bibliotheek

De cursussen vinden plaats in de locaties van de openbare bibliotheek. Door een landelijke inkoopregeling van de Koninklijke Bibliotheek worden bibliotheken laagdrempelig in staat gesteld om Digisterker-cursussen aan te bieden in hun werkgebied.

Met het Digisterker-cursusaanbod dragen bibliotheken bij aan een digitaal inclusieve samenleving. Bibliotheken kunnen hierin ook samenwerken met lokale organisaties om specifieke doelgroepen te bedienen. Zij kunnen afspraken maken over toeleiding van cursisten of het samen organiseren van het cursusaanbod. Zo ontstaan er nieuwe verbindingen tussen de burger en zijn omgeving. Daarmee ondersteunt het cursusaanbod niet alleen de minder digivaardige doelgroep, maar draagt het ook bij aan versterking van de maatschappelijke infrastructuur rondom zelfredzaamheid van burgers.

Gemeentelijk digitale dienstverlening

De Digisterker-cursussen gaan zowel over de landelijke als de lokale (gemeentelijke) digitale dienstverlening. Een voorbeeld van de inhoud van de cursus vindt u door op het plaatje hieronder te klikken.

Voor ongeveer 340 gemeenten is er cursusmateriaal beschikbaar, inclusief een maatwerkmodule over de (eigen) gemeentelijke digitale dienstverlening. Onderwerpen die daarin aan bod komen, zijn bijvoorbeeld
– afspraak maken voor een paspoort/ID-kaart
– melding openbare ruimte
– verhuizing doorgeven
– aanvragen gehandicaptenparkeerkaart
– etc.

Bekijk hieronder hoe de gemeentelijke module er voor uw gemeente uitziet:

Bekijk ook het filmpje voor een indruk van het aanbod.
Bibliotheek en het Informatiepunt Digitale Overheid

De bibliotheek heeft de burger van uw gemeente veel te bieden. Naast cursusaanbod hebben steeds meer bibliotheken een Informatiepunt Digitale Overheid (IDO). In een IDO worden mensen geholpen met vragen over de digitale overheid. De grotere bibliotheken hebben vaak op meerdere locaties binnen hun werkgebied IDO’s ingericht. Zo’n IDO hoeft niet per se in een bibliotheeklocatie gevestigd te zijn. Voor sommige inwoners is het buurt- of dorpshuis misschien nog laagdrempeliger. Bibliotheken bekijken lokaal waar de hulp het beste belegd kan worden en kunnen daarin een regierol nemen. Klik op het plaatje hiernaast om de brochure te lezen.

De Informatiepunten Digitale Overheid zijn tot stand gekomen uit een samenwerking van het ministerie van BZK, het landelijke bibliotheekstelsel en de uitvoeringsorganisaties van de overheid (Manifestgroep). Hieraan nemen organisaties als de Belastingdienst, DUO en Logius deel. De financiering van de IDO’s vond plaats vanuit het ministerie van BZK, waarbij de Koninklijke Bibliotheek richting bibliotheken optrad als subsidieverstrekker. Per 2023 worden gemeenten financieel verantwoordelijk voor de IDO’s. Het VNG-project ‘Lokale regie op Informatiepunten Digitale Overheid’ gaat gemeenten informeren en ondersteunen bij de invulling van deze nieuwe financieringsrol.

Het ligt voor de hand dat de inwoners ook met vragen over de gemeentelijke digitale dienstverlening terecht kunnen bij een IDO en dat de IDO’s dus ook op die inhoud samenwerken met gemeenten.Gemeente en bibliotheek met elkaar in gesprek

Er zijn naar schatting 2,5 tot 4 miljoen Nederlanders die over onvoldoende vaardigheden beschikken om digitaal mee te kunnen doen. Ook binnen uw gemeente dreigen mensen buiten de boot te vallen, omdat zij geen toegang hebben tot voor hen belangrijke informatie en zij niet in staat zijn hun zaken digitaal te regelen. Het gaat hierbij om een divers samengestelde groep van mensen: senioren, laaggeletterden, statushouders, mensen in armoede en ook bijvoorbeeld jongeren.

Met het Pamflet – Laat niemand digitaal achter vraagt de Alliantie Digitaal Samenleven aandacht voor de ‘digitale kloof’ en wijst ze op de maatschappelijke opbrengsten van gemeentelijk beleid op het gebied van digitale inclusie, zoals: jongeren die beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt, senioren die minder een beroep hoeven te doen op de gezondheidszorg en mensen die beter hun weg binnen de gemeentelijke dienstverlening vinden en gebruik kunnen maken van financiële regelingen die voor hen bedoeld zijn. Het pamflet beschrijft hoe gemeenten in 5 stappen digitale inclusie onderdeel kunnen maken van gemeentebeleid. De bibliotheek, als spin in het web op het gebied van basisvaardigheden voor volwassenen, is de uitgelezen partner om hierover het gesprek met de gemeente te voeren.